SCHLOSSGALERIE

SCHLOSS LAMBERG  I STEYR

1/1

DIPLOMAUSSTELLUNG 

Malereistudium bei Prof. Christian Ludwig Attersee

Mag. Edgar Tezak I Mag. Michaela Pappernigg

Vernissage am 21.09.2017 - Ausstellungsdauer bis 29.10.2017

Schlossgalerie I Schloss Lamberg | Steyr

Eröffnung durch Prof. Christian Ludwig Attersee I Bürgermeister Gerald Hackl I STR Gunter Mayrhofer

© 2017 BRIGITTE RAUECKER. Impressum | Datenschutz